THÔNG BÁO
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023 trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo
24/04/2023 02:08:09

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

 
 
 


Số:  12   /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           

          P. Trần Hưng Đạo, ngày  21  tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch

chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5

năm 2023 trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo 


                  

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-VHTT ngày 05/4/2023 của Phòng Văn hóa TT thành phố Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2023.

UBND phường thông báo tới các cơ quan, đơn vị, trường học, di tích và các khu dân cư về việc tổ chức treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, di tích treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị xong trước ngày 26/04/2023.

2. Thời gian treo cờ Tổ quốc như sau:

- Đợt 1: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Từ ngày 27/4/2023 đến hết ngày 01/5/2023.

- Đợt 2: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ: Từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 07/5/2023.

- Đợt 3: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 20/5/2023.

Riêng khu dân cư số 4 cắm cờ hồng kỳ dọc đường Trần Hưng Đạo (từ UBND thành phố đến vòng xuyến Bưu điện tỉnh).

Khu dân cư số 5 cắm hồng kỳ đường Bạch Đằng.

3. Các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại gia đình và nơi công cộng.

Thời gian tổng vệ sinh môi trường vào ngày 28/04/2023.

          4. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!

- Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023)!

- Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Hải Dương phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Vậy UBND phường đề nghị các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học, di tích tổ chức treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường theo đúng thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố (b/c);

- TT Đảng uỷ - HĐND – UBND phường (b/c);

- Các ban ngành, đoàn thể, TCXH;

- Trưởng khu dân cư;

- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn;

- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Thị Hương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 895
Trước & đúng hạn: 895
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 12:52:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Ngọc Chiến 

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương 

Điện thoại: 02203.852629

Email:

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0